آلفاباکس


ابد و یک روز

بر پرونده‌ی ازلیِ همه‌ی ما انسانها حکم ابد و یک روز ثبت شده. ما ناگزیریم تا یک روز پس از مرگ، در منجلابِ جبر تاریخ دست و پا بزنیم و راه برون رفت از بن‌بستِ زیستن را نیابیم. هر کس برود از سگ کمتر است و هر کس برود و برگردد از آن سگ کمتره هم کمتر است. ما همان سمیّه‌ی درمانده هستیم. هیچکس نمی‌تواند برود. کجا برود؟ ما در تاریخیم نه بر تاریخ. محکومِ اوییم، مقهورِ او.


منبع این نوشته : منبع
برود