آلفاباکس


دنیای سوفی

دنیای سوفی کتاب مبتذلی است. مبتذل، با نویسنده‌ای میان مایه و ساده‌لوح. در واقع هم مبتذَل است و هم مبتذِل. گنجاندن سه هزار سال اندیشه و تفلسف در ششصد صفحه آن هم در قالب داستان، به خودیِ خود فارغ از نتیجه، ایده‌ای مبتذل است. رهاورد این قبیل کتاب‌ها برای غالب خوانندگانْ ظلمت و تاریکی است، ظلمتِ «جهل مرکّب». در ابتذال این کتاب همین بس که در زمانه‌ی مرگ تفکر و در عالَمِ وارونگی ارزش‌ها، تیراژی به این وسعت در سراسر جهان دارد و چنین استقبالی از آن می‌شود. 


منبع این نوشته : منبع
دنیای سوفی